ਕੀ MWC ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ Nokia Logo ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ?

ਕੀ MWC ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ Nokia Logo ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ?

Source: Fobes

ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Source: Fobes